تبلیغات
مهندسی شیمی کارآموزی در صنایع
 
مهندسی شیمی کارآموزی در صنایع
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny

6-2-7- Stop پمپ P-8205 A-B

پمپ ها در صورت وجود شرایط ذیل Stop می شوند.

-         پمپ P-8205 B در صورت رسیدن PH به پائین تر از AIT-8203, Set Point.

-         پمپ P-8205 A در صورت رسیدن PH به پائین تر از AIT-8203, Set Point.

-         پمپ P-8205 C در صورت رسیدن PH به پائین تر از AIT-8203, Set Point.

-         موتور پمپ دارای Over load باشد.

-         سوئیچ به صورت دستی در حالت O قرار داشته باشد.

6-2-8- استارت همزن AG-8202

این همزن نیز می تواند به صورت دستی و Auto استارت شود انتخاب كننده دستی دارای سه حالت است:LOCAL, O, REMOTE

در حالت LOCAL موتور استارت می شود.

در حالت O موتور Stop می شود.

در حالت REMOTE موتور دارای سه حالت بروی كنترل پانل می باشد.Auto, O, MAN

در حالت Auto موتور از PLC فرمان می گیرد.

در حالتO موتور Stop می شود.

در حالت MAN موتور به صورت دستی استارت می شود.

وقتی كه موتور در حالت سرویس است چراغ سبز و وقتی از سرویس خارج است چراغ قرمز برروی پانل كنترل ظاهر می شود.

با یك بار روشن شدن موتور در صورتی كه دستور Stop نیاید همزن در سرویس قراردارد. این همزن در هر شرایط و هر زمانی می تواند به صورت دستی استارت شود.( در صورتی كه این موارد وجود نداشته باشد) لول نباید كمتر از 2.2mt و موتور هم نباید دارای Over Load باشد.

در حالت Auto موتور استارت می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny

6-2-6- استارت P-8205 A/B/C

پمپ ها می توانند به صورت دستی و Auto استارت شوند انتخاب كننده دستی سه حالت دارد: LOCAL, O, REMOTE.

در حالت LOCAL موتور استارت می شود.در حالت O موتور Stop می شود.

در حالت REMOTE موتور از PLC فرمان می گیرد.

در حالت O موتور خاموش می شود.

در حا لت MAN موتور به صورت دستی استارت می شود.

وقتی كه موتور در حالت سرویس باشد چراغ سبز و وقتی از سرویس خارج باشد چراغ قرمز بروی پانل كنترل ظاهر می شود. با یك بار استارت شدن موتور در صورتی كه دستور Stop نیاید پمپ در سرویس قرار دارد.

پمپ تزریق اسید در هر زمان و شرایطی می تواند استارت شود در صورتی كه نكات ذیل رعایت شوند:

-         ورودی HCC باز باشد

-         موتور Over load نداشته باشد و تانك TK-8202 دارای لول بوده و همچنین همزن در سرویس قرار داشته باشد.

دستور در سرویس قرار دادن پمپ به صورت Auto تابع آیتم های ذیل است:

-         آلارمهای High level , Low level تانك TK-8207 نبوده و ارسال سیگنال از LT-8207 وجود نداشته باشد.

-         پمپ P-8205 A در زمانی كه PH در تا نك TKC-8202 پائین تر از Set point بیاید استارت می گردد.

-         زمانی كه پمپ P-8205 A در سرویس باشد و PH هنوز بالا بوده و در رنج خواسته قرار نگیرد توسط سیگنال AIT-8203 پمپ P-8205 B استارت می گردد.

-         پمپ P-8205 C در صورت ارسال سیگنال AIT-8228 در سرویس قرار می گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny

6-2-3- استارت همزن A-8201

این همزن نیز می تواند به صورت دستی و Auto استارت شود انتخاب كننده دستی دارای سه حالت است:LOCAL, O, REMOTE

در حالت LOCAL موتور استارت می شود.

در حالت O موتور Stop می شود.

در حالت REMOTE موتور دارای سه حالت بروی كنترل پانل می باشد.Auto, O, MAN

در حالت Auto موتور از PLC فرمان می گیرد.

در حالتO موتور Stop می شود.

در حالت MAN موتور به صورت دستی استارت می شود.

وقتی كه موتور در حالت سرویس است چراغ سبز و وقتی از سرویس خارج است چراغ قرمز برروی پانل كنترل ظاهر می شود.

با یك بار روشن شدن موتور در صورتی كه دستور Stop نیاید همزن در سرویس قراردارد. این همزن در هر شرایط و هر زمانی می تواند به صورت دستی استارت شود. ولی این موارد وجود نداشته باشد. لول باید 2.2mt و موتور هم نباید دارای Over Load باشد.

در حالت Auto موتور استارت می شود.


6-2-4- Stop همزن AG8201

خاموش شدن همزن تابع شرایط ذیل است:

-         موتور همزن دارای Over Load باشد.

-         سوئیچ در حالت O قرار بگیرد وموتور Stop شود.

 

6-2-5- تانك TK-8207

لول تانك TK-8202( اسید كلروئیدریك) به صورت Auto و توسط loop تعریف شده كنترل
می گردد. لول سنج
LT-8207 با ارسال دستور به LV-8207 وقتی كه سطح تانك پائین بیاید در زمانی كه سطح تانك ا سید از Set Pointپائین تر بیاید با ارسال سیگنال از ....... LT-8207 بهLV-8207  (Solenoid valve) این ولو باز شده و تانك لول می گیرد كه به محض رسیدن به Set point ولو بسته می شود.

سیگنال حفاظتی كه به این سیستم اضافه شده یك (Magnetic swich LSSHH 8223) می باشد. سیگنالهای صادر شده از LT-8207 (High level) ولو سولنوئید را تحریك كرده و باعث بسته شدن آن می شود. در صورت اشكال در سیستم هوای ابزار دقیق ولو بسته می شود(Feil to closed).

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.

- استارت P-8201 A/R

1- این پمپها نیز می توانند به صورت دستی و Auto استارت شوند انتخاب كننده دستی

2- سه حالا دارد:LOCAL,O, REMOTE

3- در حالت LOCAL موتور استارت می شود.

4- در حالت O موتور Stop می شود.

5- در حالت REMOTE موتور دارای سه حالت بروی پانل كنترل می باشد:Auto, O, MAN

6- در حالت Auto موتور از PLC فرمان می گیرد.

7- در حالت O موتور Stop می شود.

8- در حالت MAN موتور به صورت دستی استارت می شود.

9- وقتی كه موتور در حالت سرویس است چراغ سبز روشن است.

 10- وقتی از سرویس خارج است چراغ قرمز بر روی پانل كنترل ظاهر می شود.

11- با یك بار روشن شدن موتور، در صورتی كه دستور Stop نیاید پمپ در سرویس قراردارد.

12- این پمپ می تواند به صورت دستی در هر زمان و شرایطی قرار گیرد. فشار ورودی پمپ نباید كمتر 0.15 barg بوده و موتور نیز نباید دارای Over load باشد.

13- دستور در سرویس قراردادن پمپ به صورت Auto تابع آیتم های ذیل است:

- لول تانك TK-8201 نباید بالاتر LT-8201 Set point باشد همچنین اگر آلارم Low level وجود داشته باشد اجازه استارت به سمت TK-8202 نمی دهد.

6-2-2- Stop پمپ هایP-8201 A/R

پمپ ها برای هر شرایط ذیل می توانند Stop شوند.

لول تانك TK-8201 پائین تر از Set point قرار گیرد.

موتور پمپ دارای آلارم Over load باشد.

پمپ به صورت دستی در حالت O قرار گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny

دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.

.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : shaheen shaheeny
دوستان مجموعه تصفیه پساب پتروشیمی به ترتیب است و هر قسمت را پشت سر قسمت بعد قرار دهید

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 8 آبان 1389 :: نویسنده : shaheen shaheeny
سلام به همه دوستان

امروز نرمافزار ی رو براتون میذارم که خیلی ها دنبالش هستن

برای دانلود روی ادامه متن کلیک کنید

فعلا لینک ها خراب است


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود WAmpserver،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : shaheen shaheeny
نویسندگان
صفحات جانبی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :